ONTMOETING IN ONZE STAD

BIBLIOTHEEK DEN HAAG STIMULEERT ONTMOETING

Toenemende individualisering en digitalisering zijn van invloed op de samenhang en solidariteit in de samenleving. Uitdagingen op sociaal-maatschappelijk vlak zoals eenzaamheid, vergrijzing en het samenleven van mensen met verschillende achtergronden maakt het belang van een plek waar mensen elkaar ontmoeten enorm. De bibliotheek is de publieke, veilige, betrouwbare én onafhankelijke ontmoetingsplaats waar maatschappelijk debat kan plaatsvinden.

Bibliotheek Den Haag stimuleert deze ontmoeting, legt verbindingen, heeft oog voor diversiteit en vormt een afspiegeling van de stad. Vanuit de programmering worden inhoudelijke verbindingen gemaakt met de collectie, lezingen, debatten, tentoonstellingen, cursussen en met de wijkbibliotheken en partners in de stad.

BIBLIOTHEEK DEN HAAG IS DE INCLUSIEVE ONTMOETINGSPLAATS VOOR ALLE INWONERS VAN DEN HAAG. DE AMBITIES ZIJN:

 • De bibliotheek wil het kloppend hart van de gemeenschap zijn in de wijken en buurten van de stad: de vanzelfsprekende ontmoetingsplek in de buurt, die sociale cohesie bevordert en eenzaamheid bestrijdt. Hierbij houden we rekening met de vraag van de bewoners en staan wij open voor initiatieven vanuit de wijk.
 • De Centrale Bibliotheek aan het Spui is met 1.1 miljoen bezoekers per jaar de centrale ontmoetingsplek van de stad. Sinds de totstandkoming van het gebouw in 1995 is de inrichting in de basis nog hetzelfde. Toen lag de focus bij een bibliotheek gericht op het uitlenen van boeken. Met de vaststelling van de Wsob zijn de wettelijke taken van de bibliotheek sterk verbreed. De huidige indeling van de Centrale Bibliotheek past daar niet meer bij: de inrichting is na 25 jaar verouderd. In het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ is geld beschikbaar gesteld voor verbouwing naar een toekomstbestendige Centrale Bibliotheek: een herinrichting van de etages met moderne presentatie van de collecties, prettige studie- en werkplekken, een goede tentoonstellingsruimte en een mooie ruimte voor stedelijke debatten en programmering. Ook lesruimtes voor cursussen en huiswerkbegeleiding, een groen dakterras en een uitgebreide horecaruimte met leescafé zijn nadrukkelijke ambities.
 • Wij willen nog meer inzetten op gastvrijheid, inspiratie en beleving in de wijkbibliotheken om zo de rol van huiskamer beter te vervullen. Voorheen was een bibliotheek vooral een ruimte met boekenkasten, nu zijn er multifunctionele ruimtes nodig met plek voor de collectie, lessen- en evenementen. Ook goede studie- en werkplekken zijn essentieel. Bij de herinrichting van de wijkbibliotheken hanteren wij deze uitgangspunten.
 • We bieden ruimte aan fysieke communities rondom interesses, levensfases, hobby’s en de actualiteit. Onderzocht wordt welke rol Bibliotheek Den Haag kan spelen in de vorming van digitale communities en of hiervoor aansluiting bij een bestaand platform mogelijk is.
 • Met onze pr- en marketingstrategie willen we beter inzicht krijgen in doelgroepen en hun verwachtingen van Bibliotheek Den Haag. Daarnaast gaan we ons nadrukkelijker richten op specifieke doelgroepen. Door beter in te spelen op hun wensen en ervoor te zorgen dat ons brede aanbod beter bekend raakt in de stad. Ook gaan we werken aan een frisser en eigentijdser imago.

BIBLIOTHEEK DEN HAAG WERKT INTENSIEF SAMEN MET PARTNERS IN DE STAD EN DE BUURT. DE AMBITIES ZIJN:

 • De wijkbibliotheken gaan nog meer de samenwerking met initiatiefnemers uit de wijk aan om zo tot een breed aanbod van aantrekkelijke programmering te komen voor verschillende doelgroepen. De vestigingen zijn diep en stevig verankerd in de wijken en beschikken over een uitgebreid netwerk. Bij hun keuzes waarborgen de vestigingen de neutraliteit en laagdrempeligheid van de bibliotheek.
 • Ook stadsbreed is het de bedoeling om steeds meer samen te werken met partners. Bijvoorbeeld met culturele instellingen, sociaal-maatschappelijke instellingen en partijen binnen de gemeente.
 • De bibliotheek onderzoekt intensievere samenwerking met hogescholen en universiteiten en met de Koninklijke Bibliotheek.
 • Den Haag is een seniorvriendelijke stad en het ingezette beleid ten aanzien van kwetsbare ouderen dat wij samen met de G4 hebben opgezet, leverde ons voldoende kennis op om een structureel interessant aanbod voor ouderen te ontwikkelen. Ook in de toekomst blijven wij activiteiten en programma’s aanbieden die eenzaamheid aanpakken. Hiervoor staan de bibliotheken in contact met verschillende organisaties in de wijk.

“De bibliotheek is de publieke, veilige, betrouwbare én onafhankelijke ontmoetingsplaats waar maatschappelijk debat kan plaatsvinden.”

BIBLIOTHEEK DEN HAAG PROGRAMMEERT ACTIVITEITEN EN DEBATTEN OVER ACTUELE THEMA’S. DE AMBITIES ZIJN:

 • Het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ benoemt de potentie van de Centrale Bibliotheek om uit te groeien tot het debatcentrum van de stad. Vanwege de strategische ligging aan het Spuiplein en tussen twee politieke arena’s in, het openbare en neutrale karakter, het hoge publieksbereik en de aanwezige voorzieningen liggen hier kansen. De ambitie is dan ook om binnen vijf jaar hét stedelijk centrum voor debat & reflectie van Den Haag te zijn (werktitel: SPUI68) waar maatschappelijke vraagstukken van en voor de hele stad centraal staan. De Centrale Bibliotheek wil –zeker na voltooiing van het onderwijs- en cultuurcomplex Amare– onderdeel zijn van een dynamisch theaterkwartier en als stadshuiskamer een vanzelfsprekend onderdeel zijn van het publieke domein aan het Spui.
 • Persbureau ANP, Instituut Clingendael, Instituut voor Beeld & Geluid, Universiteit Leiden en Bibliotheek Den Haag hebben de intentie uitgesproken om een gezamenlijke debatserie te ontwikkelen. Deze partijen delen het standpunt dat in Den Haag een debatcultuur ontbreekt. Met het organiseren van een reeks debatten rond het thema vrijheid willen partijen de betrokkenheid van een brede en diverse groep Hagenaren en organisaties bij maatschappelijke vraagstukken vergroten. De debatten vinden vooral plaats in de Centrale Bibliotheek.
 • Geïnspireerd op de Global Goals for Sustainable Development van de Verenigde Naties gaan wij onze programmering richten op de volgende actuele thema’s: rechtvaardigheid, gezondheid, gendergelijkheid, duurzaamheid en stedelijke vraagstukken.
 • Om de debatcultuur in Den Haag een impuls te geven willen wij niet alleen debatten organiseren, maar ook inwoners de kunst van het debat bijbrengen. In bibliotheken Schilderswijk en Transvaal wordt al een aantal jaar onder begeleiding succesvol gedebatteerd door scholieren.

VOLGEND ARTIKEL

Bibliotheeklid – Interview Elise Harkema

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Aanmelden