INFORMATIE

BIBLIOTHEEK DEN HAAG MAAKT INFORMATIE VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR EN TOEGANKELIJK

De collectie is en blijft het kloppend hart van de bibliotheek. Toenemende digitalisering is van grote invloed op de beschikbaarheid van informatie. Het zoeken, vinden en delen van relevante en betrouwbare informatie vraagt om personen die goed en kritisch binnen de informatiesamenleving weten te navigeren.

Bibliotheek Den Haag heeft een brede gidsfunctie als het gaat om het zoeken en op waarde schatten van bronnen. Hierbij ondersteunen wij bezoekers die moeite hebben om hun weg te vinden in de grote stroom van informatie. De bibliotheek speelt niet alleen een rol bij het wegwijs maken in fysieke en digitale informatiebronnen, maar trekt dit breder: zij biedt ook ruimte aan partners die tijdens spreekuren inwoners informeren en vragen beantwoorden. Kennis- en informatieoverdracht vindt ook plaats tijdens lezingen, cursussen, debatten en andere ontmoetingen. Om de open leeromgeving van de stad te zijn, voor iedereen bereikbaar en toegankelijk, stellen wij nieuwe eisen aan onze dienstverlening en aan het verblijfsklimaat in de bibliotheek.

BIBLIOTHEEK DEN HAAG BIEDT TOEGANG TOT FYSIEKE EN DIGITALE KENNIS- EN INFORMATIEBRONNEN. DE AMBITIES ZIJN:

 • Om ook in de toekomst goed aan te blijven sluiten bij de vraag van de inwoners van de stad maken wij een nieuw collectieplan. Ontwikkelingen op gebied van digitalisering en het rendement van de collectie zullen mogelijk leiden tot andere accenten in het collectiebeleid. We laten de collectie beter aansluiten op de vraag vanuit de stad, de actualiteit en op sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten en ontmoetingen in de bibliotheek.
 • Om de collectie goed onder de aandacht te brengen gaan we de zichtbaarheid en presentatie hiervan verbeteren. Dit doen we zowel via de digitale kanalen als in de bibliotheken.
 • De digitalisering van fysieke bronnen neemt voortdurend toe. De collectie van de bibliotheek beschikt over databanken, die voor een deel vanuit huis te bezoeken zijn. Veel van dit materiaal is openbaar toegankelijk, maar dat is onvoldoende bekend. De bibliotheek gaat daarom een actievere rol spelen bij de promotie ervan.
 • De bibliotheek zal zich meer profileren als een “maatschappelijke winkel”. De aansluiting bij het eerder genoemde programma Digitale Inclusie van de Koninklijke Bibliotheek is hier onderdeel van. Dit betekent een uitbreiding van de dienstverlening op het gebied van overheidszaken, ook als het gaat om de digitale overheid.

“Om de open leeromgeving van de stad te zijn, voor iedereen bereikbaar en toegankelijk, stellen wij nieuwe eisen aan onze dienstverlening en aan het verblijfsklimaat in de bibliotheek.”

BIBLIOTHEEK DEN HAAG IS BREED TOEGANKELIJK DOOR GOEDE SPREIDING EN RUIME OPENINGSTIJDEN VAN HAAR LOCATIES. DE AMBITIES ZIJN:

 • Het profiel van de wijk bepaalt het profiel van de bibliotheek. Als er in de wijk vraag is naar de mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, dan zal de betreffende wijkbibliotheek een sterkere maatschappelijke focus krijgen. Waar behoefte is aan meer contact met kunst en cultuur, zal de focus op cultuur liggen, Met andere woorden: de vraag uit de wijk bepaalt mede de focus van de bibliotheek. Op basis van de wijkprofielen komen we tot het onderstaande overzicht.
 • We streven naar een wijkbibliotheek per verzorgingsgebied van circa 30.000 inwoners. Met de huidige bevolkingsprognose betekent dit in 2023 een aantal van 18 wijkbibliotheken in de stad. Op basis van de overzichtskaart van de bibliotheeklocaties zien we op dit moment lege plekken in Benoordenhout, Moerwijk/Spoorwijk en de stadsgebieden die nieuw ontwikkeld worden, zoals het Central Innovation District (CID).
 • We onderzoeken hoe het concept buurtbibliotheek effectiever ingezet kan worden om op buurt- en wijkniveau van meer betekenis te zijn op het gebied van taal en sociale cohesie. De huidige buurtbibliotheken voldoen niet meer aan de oorspronkelijke verwachtingen uit 2012. Deze buurtbibliotheken zullen meer worden gekoppeld aan maatschappelijke organisaties, waarbij ingezet wordt op huisvesting in multifunctionele gebouwen. We willen hiertoe een pilot starten in Den Haag Zuidwest. De uitgangspunten van de huidige buurtbibliotheken waarbij geen huur wordt betaald en er alleen gewerkt wordt met vrijwilligers, zoals vastgesteld in 2012, blijft gehandhaafd.
 • We gaan de activiteiten die de bibliotheek ontplooit op externe locaties onderbrengen onder de noemer Biebpunt. Het gaat om niet gebouwgebonden activiteiten zoals taallessen in bijvoorbeeld wijk – en dienstencentra.
 • Bij de optimalisatie van locaties wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om gebouwen te delen. Er zijn shop-in-shop constructies, waarbij samenwerkingspartners in de bibliotheek zijn gevestigd. En er zijn shop-near-shop constructies, waarbij de samenwerkingspartner naast de bibliotheek is gevestigd, zoals we willen toepassen in de nieuwe vestiging in Bouwlust. Er zijn ook opties waar de samenwerkingspartner volledig geïntegreerd is in de bibliotheek, zoals na 2021 de bibliotheekafdeling van het Koninklijk Conservatorium in de Centrale Bibliotheek. Tot slot bekijken we de optie van inhuizing van de bibliotheek bij een samenwerkingspartner, waarbij het beheer van het gebouw in handen is van een partner. Dat betreft dan onder meer de huidige buurtbibliotheken.
 • De zichtbaarheid van bibliotheekvestigingen in de wijken wordt verbeterd.
 • We ontwikkelen een concept met high service en low service. Low service betekent dat je in de bibliotheek terecht kunt voor werk- en studieplekken, het lezen van een boek of tijdschrift en het zelf inleveren en lenen van materiaal. Zo willen we onderzoeken of het mogelijk is om met de bestaande financiële middelen de openingstijden te verruimen. We starten een pilot in de Centrale Bibliotheek.

BIBLIOTHEEK DEN HAAG VERLEENT OPTIMALE SERVICE AAN BEZOEKERS IN DE BIBLIOTHEEKFILIALEN EN VIA DIGITALE PLATFORMS. DE AMBITIES ZIJN:

 • We gaan nog beter de vragen en wensen van inwoners, bezoekers en partners in kaart brengen. We zetten daarvoor een systeem van gericht klantonderzoek op.
 • De bibliotheek koestert al langere tijd de wens voor een betere digitale dienstverlening. We willen het klanten mogelijk maken hun leenhistorie in te zien, online betalingsverkeer mogelijk maken en gepersonaliseerde communicatie aanbieden. Uiteraard gebeurt dit binnen de wettelijke kaders van de AVG.
 • Het masterplan voor de centrale bibliotheek heeft ook consequenties voor de dienstverlening van de bibliotheek en dus voor de wijze waarop de bibliotheek is georganiseerd. Doelstelling hierbij is het beter in kunnen spelen op informatiebehoefte en signalen vanuit de stad.
 • Randvoorwaarde voor bovenstaande ambities is een up-to-date bibliotheeksysteem, cruciaal voor het functioneren van een moderne bibliotheek. Het huidige systeem van de bibliotheek stamt uit de jaren ’90 van de vorige eeuw. Afgelopen jaar is onderzocht of de veiligheid, kwaliteit en mogelijkheden van het systeem voldoen aan de eisen van deze tijd. Op basis van dit onderzoek heeft het college besloten vanaf 2021 middelen vrij te maken om een nieuw systeem te ontwikkelen.

VOLGEND ARTIKEL

Deelnemer taalhuis – interview Farshid Moghaddam

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Aanmelden