PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

BIBLIOTHEEK DEN HAAG INSPIREERT ALLE INWONERS VAN DEN HAAG OM ZICH TE BLIJVEN ONTWIKKELEN.

Technologische innovaties volgen elkaar razendsnel op. De invloed ervan is in ons dagelijks leven goed merkbaar. Het aanleren van vaardigheden, en kennisoverdracht kan op steeds meer manieren. Voor bibliotheken is dat een uitdaging: van kennis als product en de bibliothecaris als expert, naar kennis als een proces van samen leren en creëren met de bibliotheekmedewerker als gids en begeleider.

Bibliotheek Den Haag ontwikkelt voor alle leeftijdsgroepen –van 0 tot 100 jaar–programma’s die aansluiten bij hun leerbehoeften en ondersteunt daarmee de persoonlijke ontwikkeling van alle Hagenaars. De focus ligt daarbij op het bevorderen van plezier in taal en lezen en in het versterken van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale zelfredzaamheid). De bibliotheek wil bijdragen aan het volwaardig functioneren van mensen in onze maatschappij en kansenongelijkheid tegengaan. Als natuurlijke partner van het onderwijs sluiten de programma’s taal en digitale vaardigheden aan bij het lesaanbod van onderwijsinstellingen. De bibliotheek biedt een open, inspirerende leeromgeving met toegang tot bronnen, doorverwijzing, faciliteiten, werkplekken en activiteiten.

In juni 2019 verscheen ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ van de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad. De adviesraden constateren dat Nederlandse jongeren steeds minder tijd besteden aan ‘diep lezen’, het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken, en met steeds minder plezier lezen. Dit heeft een negatief effect op de leesvaardigheid, hun functioneren op school en op de samenleving als geheel. De raden pleiten voor een leesoffensief waarbij leraren, ouders, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, schoolmediathecarissen, bibliotheekmedewerkers en onderwijsassistenten de handen ineenslaan om jongeren te stimuleren tot meer en diep lezen. Bibliotheek Den Haag herkent zich in de aanbevelingen en heeft deze terug laten komen in de ambities met betrekking tot de collectie, de samenwerking met het onderwijs en de ontmoetingsfunctie.

Gospelworkshop bibliotheek
Nieuw Waldeck (november 2019)

BIBLIOTHEEK DEN HAAG MAAKT HET MOGELIJK OM EEN LEVEN LANG TE LEREN. DE AMBITIES ZIJN:

 • De bibliotheek is dé plek voor personen die zich zelfstandig willen ontwikkelen. Het aanbod van de bibliotheek op dit gebied is groot, maar nog niet altijd voldoende bekend. Daarom gaan wij wat we aanbieden beter onder de aandacht brengen.
 • We gaan de behoeftes en interesses van bezoekers en klanten onderzoeken om zo de collectie, activiteiten en programmering beter op hun wensen af te stemmen.
 • Bij aanpassingen in de bibliotheken zorgen we voor prettig en inspirerend ingerichte ruimtes. Een nog te ontwikkelen concept met daarin vaste functies van de wijkbibliotheken is hiervoor de leidraad. Zo zal in elke wijkbibliotheek in ieder geval ruimte gecreëerd worden voor studie- en werkplekken.
 • Wij bieden laagdrempelig en op wijkniveau gratis huiswerkbegeleiding aan. De focus ligt op de wijken waar de laaggeletterdheid bovengemiddeld hoog is.

“Bibliotheek Den Haag ontwikkelt voor alle leeftijdsgroepen –van 0 tot 100 jaar–programma’s die aansluiten bij hun leerbehoeften en ondersteunt daarmee de persoonlijke ontwikkeling van alle Hagenaars.”

BIBLIOTHEEK DEN HAAG BEVORDERT HET LEZEN EN LAAT KENNISMAKEN MET LITERATUUR. DE AMBITIES ZIJN:

 • Wij stimuleren taalontwikkeling en leesplezier, ook in het onderwijs. We willen de jeugd vasthouden als ze naar de middelbare school gaan en hen stimuleren meer te gaan lezen. Zoals aangegeven in de inleiding schetst het in juli 2019 uitgebrachte advies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur voor deze doelgroep een zorgelijk beeld waar het aankomt op lezen. We ontwikkelen daar in samenwerking met het voortgezet onderwijs een apart programma voor en sluiten met middelbare scholen een Leesakkoord met duidelijke doelen en wederzijdse inspanningsverplichtingen. Als pilot zijn we in 2020 gestart met een samenwerking met het Johan de Wittcollege (5 scholen).
 • De bibliotheek wil de vaardigheden van de scholieren en studenten die dagelijks in de bibliotheek komen vergroten. Om dit te bereiken is het nodig de programmering beter op hun beleveniswereld te laten aansluiten, bijvoorbeeld door het uitnodigen van aansprekende vloggers en influencers. Het scholierendebat dat de afgelopen jaren in het kader van de voormalige Bookspot Literatuurprijs plaatsvond, zetten wij voort en breiden wij verder uit. Hiertoe sluiten wij een meerjarige overeenkomst met de Stichting Literatuur Prijs. Ook zijn wij in gesprek met meerdere scholen om dit aanbod verder te ontwikkelen.
 • Literaire avonden blijven een vast onderdeel van de programmering van de bibliotheek en programmering op dit gebied in de Centrale Bibliotheek wordt geïntensiveerd.
 • Wij willen zowel fysieke als digitale leeskringen of leesclubs stimuleren. De rol van de bibliotheek is hierin vooral initiërend én faciliterend. De leesclubs moeten zelfstandig voortgezet kunnen worden.
 • We bieden een open podium voor ontmoeting en gesprek in de vorm van uitwisseling van ideeën: met ruimte voor (literaire) boekpresentaties en biebtalks om kennis, verhalen en ideeën te delen.

BIBLIOTHEEK DEN HAAG DRAAGT BIJ AAN HET VERSTERKEN VAN BASISVAARDIGHEDEN OP HET GEBIED VAN TAAL, REKENEN EN DIGITALE ZELFREDZAAMHEID. DE AMBITIES ZIJN:

 • Taalhuis Den Haag is een open leerhuis in de bibliotheek, voor iedereen die zijn/haar basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale zelfredzaamheid wil verbeteren. In het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ staat de ambitie om de inspanningen op het gebied van het Taalhuis te intensiveren. Wij willen de komende jaren de mogelijkheden van het Taalhuis nog beter onder de aandacht brengen en als de vanzelfsprekende spin in het web fungeren voor het taalnetwerk van Den Haag. De laagdrempeligheid van de bibliotheek, zoals blijkt uit de grote bezoekersaantallen, maakt immers dat de bibliotheek de meest voor de hand liggende en toegankelijke plek is voor mensen om zich de Nederlandse taal eigen te maken.
 • In de wijkbibliotheken kunnen bezoekers bij DigiTaalPunten terecht om te leren over en te oefenen met basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en de digitale zelfredzaamheid. Deze DigiTaalPunten worden de komende jaren uitgebreid door aansluiting bij het programma Digitale Inclusie van de Koninklijke Bibliotheek. Dit betekent een intensivering van cursussen e.d. op het gebied van digivaardigheden en uitbreiding van dienstverlening op het gebied van de digitale overheid.
 • Op het gebied van digitale vaardigheden signaleren we een grotere vraag naar maatwerk binnen het brede cursusaanbod van de bibliotheek. We gaan met bezoekers onderzoeken hoe we dit concreet kunnen vormgeven en waar behoefte aan is.
 • Om inzicht te krijgen in de effecten van cursussen ontwikkelen we een instrument, of sluiten we aan bij een bestaand initiatief, dat het mogelijk maakt educatieve programma’s te evalueren. Dit maakt inspelen op de behoeften van cursisten beter en structureel mogelijk.

BIBLIOTHEEK DEN HAAG LAAT INWONERS LAAGDREMPELIG KENNIS MAKEN MET KUNST EN CULTUUR. DE AMBITIES ZIJN:

 • Wij ontwikkelen een nieuwe visie op de culturele programmering vanuit Bibliotheek Den Haag. Uitgangspunt daarbij is het leggen van inhoudelijke verbindingen met de collectie, de tentoonstellingen, educatie en de wijkbibliotheken en met partners in de stad. De laagdrempelige, culturele ontmoetingsfunctie van de bibliotheek wordt zo verder versterkt.
 • In 2020 is in samenwerking met architectenbureau Mecanoo een masterplan opgesteld voor de Centrale Bibliotheek als voorbereiding op een verbouwing en herinrichting. Het masterplan is de basis voor een vernieuwde Centrale Bibliotheek waarin meer dan voorheen ruimte komt voor ontmoeting, debat en persoonlijke ontwikkeling. In dit plan wordt ook de ontwikkeling van een expertisecentrum op het gebied van muziek opgenomen. De inhuizing van de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium in 2021 is hier de aanleiding voor. Wij werken aan een gezamenlijke, inspirerende programmering op basis van de muziekcollecties van het Koninklijk Conservatorium, de eigen collectie van Bibliotheek Den Haag en die van het Nederlands Muziek Instituut (NMI), en in afstemming met de andere bewoners van het Spuiplein. Hiertoe is het ook de ambitie om objecten uit de muziekinstrumentencollectie van het Kunstmuseum tentoon te stellen.
 • Om een jonger publiek aan te spreken gaan we frequenter een podium bieden aan Urban Arts en aan de schrijvers en verhalenvertellers van spoken word en slampoetry.
 • Wij stellen een scherper inhoudelijk profiel op voor de bibliotheken die Cultuuranker zijn (Loosduinen, Nieuw-Waldeck, Leidschenveen en Ypenburg). Kern is om met activiteiten de culturele plek in de wijk te versterken en de wijk bij de programmering te betrekken. Ter ondersteuning van dit profiel passen we het interieur van cultuuranker Nieuw-Waldeck aan. Hier zijn we in 2020 mee gestart.
 • Veel kinderen maken in de bibliotheek voor het eerst op een laagdrempelige manier kennis met kunst en cultuur. In de wijken waar het aanbod cultuureducatie onvoldoende aansluit bij de vraag vanuit de wijk, gaan wij actief samenwerkingsverbanden aan met instellingen uit de buurt.
 • De programmering die wij aanbieden rondom erfgoed en historische kennis over onze stad, willen we op alle vestigingen uitbreiden. Door nieuwe samenwerkingen willen we het aanbod nog veelzijdiger maken.

BIBLIOTHEEK DEN HAAG FACILITEERT DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN DOOR WERKPLEKKEN AAN TE BIEDEN. DE AMBITIES ZIJN:

 • We gaan het aantal studieplekken voor scholieren en studenten uitbreiden en de faciliteiten optimaliseren. Dit is een aandachtspunt bij toekomstige (her)inrichtingen van bibliotheekvestigingen en bij het te ontwikkelen concept waarin vaste functies van de wijkbibliotheken worden opgenomen. Ook in het eerdergenoemde masterplan voor de Centrale Bibliotheek krijgen studieplekken een prominente plaats. Zo zal in elke bibliotheek ruimte gecreëerd worden voor studie- en werkplekken.

VOLGEND ARTIKEL

Directeur theater van het nationale theater – interview Cees Debets

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Aanmelden